Millaista on laadukas sosiaalityö Lapissa?

Laadukas sosiaalityö on hyvin monitahoinen käsite, jossa joudutaan tasapainottelemaan hyvin monenlaisten vaatimusten ja odotusten ristitulessa. Esittelemme tässä artikkelissa muutaman laadukkaan sosiaalityön kulmakiven, joista laadukas sosiaalityö Lapissa ja muuallakin Suomessa, rakentuu.

Läpinäkyvyys

Laadukas sosiaalityö on läpinäkyvää. Jokaisen osallisen tulee siis tietää, missä mennään, eikä esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasperheen asioista saa päättää tämän selän takana. Laadukkaassa, modernissa sosiaalityössä asiakas on nähtävä aktiivisena toimijana, joka on oman elämänsä paras asiantuntija, eikä passiivisena objektina, jota alan ammattilaiset ohjailevat.

Taloudellisuus

Talous asettaa sosiaalityölle tietyt raamit, joiden puitteissa työ on pystyttävä toteuttamaan. Tästä syystä tehtyjen ratkaisujen pitäisi olla mahdollisimman taloudellisia, mutta silti laadukkaita. Hinta-laatusuhteen arvioiminen onkin jatkuvaa, haastavaa tasapainoilua. Laadukasta perhehoitoa pidetään usein erityisen taloudellisena ratkaisuna huostaan otettujen lasten kohdalla, sillä perhehoito on kunnille huomattavasti laitoshoitoa edullisempi ratkaisu, minkä lisäksi lapsen on yleensä parempi asua perheessä kuin laitosmaisissa olosuhteissa. Perhehoitoon soveltuvia koteja etsitäänkin ympäri Suomen entistä enemmän, jotta yhä useampi huostaan otettu lapsi saisi elää perheessä hyväksyttynä ja rakastettuna perheenjäsenenä.

Eettisyys

Sosiaalityössä tehtyjen ratkaisujen tulee noudattaa eettistä ja kestävän kehityksen normistoa. Usein päätökset vaikuttavat hyvin moniin toimijoihin, minkä vuoksi syitä ja seurauksia päätösten taustalla tuleekin punnita hyvin monenlaisista näkökulmista käsin ja kaikkia päätösten osapuolia tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla. Esimerkiksi lapsen huostaanotto on sosiaalityössä tehtävä päätös, joka vaikuttaa hyvin monen osapuolen elämään. Tästä syystä huostaanottopäätöksiä tulisikin pohtia monenlaisista näkökulmista käsin ja varmistaa tehtyjen päätösten eettinen kestävyys.

Laillisuus

Sosiaalityötä säädellään monenlaisin lakipykälin. Työn ja tehtyjen päätösten pitää siis aina olla laillisia. Tämä saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta sosiaalityötä säätelevien lakien pirstaleisuuden ja vaikean hallittavuuden vuoksi käytännön työssä laillisuus on kuitenkin asia, jota pitää usein erikseen pohtia.

Teoria ja käytäntö

Käytännön laadukas sosiaalityö on teorian ja käytännön sujuvaa soveltamista. Päätökset ja toiminnot perustuvat usein laadukkaaseen ja hyväksi koettuun teoriaan, joka sulautuu käytännön sosiaalityöhön saumattomasti. Tutkimustyö on laadukkaan sosiaalityön perusta ja laadukasta alan tutkimustyötä tehdään erityisesti Lapin yliopistossa. Juuri tästä syystä Lappi onkin sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden kannalta erityisen tärkeää aluetta – monen mielestä jopa laadukkaan sosiaalityön edelläkävijäaluetta.